شرایط عضویت

شرایط و نحوه عضویت در انجمن های علمی و ادبی

 

شرایط عضویت : هریک از دانشجویان و استادان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا که واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت انجمن درآیند .

1-اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

2-پذیرفتن مفاد اساسنامه

3-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی

انجمن دارای دو نوع عضو است : اصلی و افتخاری

الف ) اعضای اصلی که دارای حق رای می باشند.

ب) اعضای افتخاری از دانشمندان ، پژوهشگران و استادان ایرانی بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .